logo
 • Registratuur
  447 7920
  447 7930
 • Email
  post@pak.ee

Tähtsad telefoninumbrid ja kontaktid

ERAKORRALINE ABI 24h

 • Tõeliselt erakorralise probleemiga tuleb pöörduda SA Pärnu Haigla Erakorralise Meditsiini Osakonda (EMO) aadressil Ristiku 1, Pärnu või kutsuda kiirabi tel 112

Eesti Haigekassa

 • klienditelefon 6696630 või infotelefon 16363

 • e-post: info@haigekassa.ee

Terviseamet

 • Paldiski mnt. 81, Tallinn 10617

 • Email: kesk@terviseamet.ee

 • Tel 6943500

Perearsti ööpäevane nõuandetelefon: 1220

 • Üleriigiline telefon, meditsiinilise nõu saamiseks 24 h ööpäevas (eesti ja vene keeles)

 • 1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes

 • Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed

 • 1220 on lauatelefonilt helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind

 • Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine telefoniminuti hind

 • Lastearsti nõuandetelefon Lastearst kuuleb: 1599

 • Ajavahemikul 08.00 – 24.00

Mürgistusteabekeskuse telefon 16662

 • Telefon on avatud helistamiseks 24 h ööpäevas

 • Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga

 • Välismaalt helistamiseks on number (+372 ) 626 93 90

Muud numbrid

 • 112 – KIIRABI / PÄÄSTEAMET

 • 1220 – PEREARSTI NÕUANNE

 • 1599 – LASTEHAIGLA “Lastearst kuuleb” (tasuline 24h)

 • 16 363 – HAIGEKASSA INFO

 • 16 106 6121 360 – SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI- JA PENSIONIAMETI INFO

 • 800 2040 – OSTEOPOROOSI TELEFON

 • 126 – PSÜHHOLOOGILINE NÕU ja PEREKONNA MURED

 • 6466 666 – NOORTE NÕUANDE TELEFON

 • 800 2008 – RASEDUSKRIISI NÕUSTAMISE TELEFON NAISTELE (tasuta)

 • 166 62 – MÜRGISTUS INFOLIIN

 • 1707 – Narkootiliste, uimastavate ja joovastavate sõltuvusainete ning AIDS-i ja HIV infotelefon (24h)

 • 110 – POLITSEI

Riiklik immuniseerimiskava

http://www.vaktsineeri.ee/riiklik-immuniseerimiskava.html

Kuidas perearsti nimistusse registreerida?

Avalduse blankett: PDF / DOC / ODT


Avaldust on võimalik esitada kirjalikult, elektrooniliselt digitaalallkirjastatud või tähitud kirjaga valitud perearstile posti või e-posti teel. Iga pereliikme kohta tuleb esitada eraldi avaldus.

 • Kui perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

 • Uue perearsti nimistusse arvamisel on vajalik esitada oma uuele perearstile väljavõte või koopia oma tervisekaardist “vana” perearsti juures.

 • Teie õigus saada väljavõte oma tervisekaardist tuleneb “Võlaõigusseaduse” §-st 769, “Isikuandmete kaitse seaduse” § 19 lõikest 2 ja “Avaliku teabe seaduse” §-st 4.

Kas ravikindlustuseta isik võib pöörduda oma perearstile? Kes tasub ravikindlustuseta isiku eest ravikulud perearstile?

Jah, võib. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise; teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (Sotsiaalministri määrus nr. 115 29.11.2001.a.).

Vältimatu abi eest haige ise tasuma ei pea, sellistel juhtudel tasutakse perearstile riigieelarves ettenähtud vahenditest vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahelisele lepingule (Sotsiaalministri määrus nr.115 29.11.2001.a.).

Alus: Sotsiaalministri määrus „Perearsti nimistu piirsuurus, perearsti nimistu moodustamise, muutmise ja võrdlemise alused ja kord

Vastuvõtule pöördumine

 • Palume vastuvõtule alati eelnevalt registreerida, seda ka kiireloomulise probleemi korral.

 • Vastuvõtule saab aja registreerida telefoni teel või perearstikeskuses.

 • Probleemi puhul, mis nõuab kiiremat sekkumist, kui Teile pakutud esimene vaba aeg, palume ühendust võtta oma pereõega.

 • Perearsti puhkuse või täiendõppel viibimise ajal on ägeda haigestumise korral võimalik pöörduda  asendusarsti poole, telefonikontakt registratuuri või asendusarsti telefonil.

 • Retseptide pikendamise, tervisetõendite vormistamise ja muud planeeritavad tegevused soovitame ette võtta oma perearsti juures (Tutvu oma perearsti puhkusel viibimise ajaga Meie Personal lehel).

 • Kui Te ei saa tulla vastuvõtule kokkulepitud ajal, siis palun tühistage oma aeg esimesel võimalusel helistades registratuuri, et aja saaks keegi teine abivajaja.

 • Kui Te jõuate vastuvõtule ajal, mil Teile planeeritud vastuvõtuaeg on läbi, on õigus Teid mitte vastu võtta ja Teil tuleb kokku leppida uus visiidiaeg.

 • Eelisjärjekorras teenindatakse etteregistreeritud patsiente.

 • Juhul, kui Te soovite rääkida arstiga mitmest probleemist, palun registreerige 2 aega.

 • Kui Teiega tuleb vastuvõtule kaasa pereliige või lähedane, kes soovib samuti oma terviseprobleeme arutada, siis peab ka tema arstile aja kinni panema.

Pereõe vastuvõtt

Pereõe vastuvõtt toimub paralleelselt arstiga. Pereõe vastuvõtule saab registreerida registratuuri teel või helistades pereõe telefonile.

 • Ägeda haigestumise korral teeb esmase läbivaatuse ja vajadusel ka analüüsid pereõde, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe. Pereõel on alati võimalus konsulteerida perearstiga.

 • Kroonilisi haigusi põdevate patsientide jälgimine, analüüside korraldamine ja nõustamine

 • Tervete imikute kasvu ja arengu jälgimine, vaktsineerimine

 • Haavade sidumised, protseduurid

Retseptid

 • Kordusretsepte saab tellida vajutades lingile: KORDUSRETSEPT või helistades telefonitunni ajal pereõele.

 • TELEFONI TEEL EI PIKENDATA esmakordselt või ühekordselt vaja minevat ravimit, samuti unutite, rahustite ja teiste psühhotroopsete ravimite retsepte.

 • Retsepti valmistamise tähtaeg on 3 tööpäeva.

 • Palume arstide e-postile retseptisoove mitte saata.

Töövõimetusleht

 • Haigestumise korral, kui vajate töövõimetuslehte või lapse haigestumise korral hoolduslehte, võtke palun esimesel päeval ühendust perearstikeskusega. Pereõde annab Teile esmased tegutsemisjuhised ja määrab arsti vastuvõtu aja.

 • Kui selgub, et töövõimetuslehte ei lähe vaja, saab selle tühistada.

 • Tagantjärele haiguslehte avada ei saa va. traumade või erakorralist abi vajanud juhtumite puhul, kui töövõimetusleht väljastatakse kiirabikaardi või Erakorralise Meditsiini Osakonna patsiendikaardi alusel 2 tööpäeva jooksul.

 • Kokkulepitud ajal vastuvõtule mitte ilmumise korral, loetakse see töövõimetuslehe režiimi rikkumiseks ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Režiimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Režiimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.

Saatekirjad

 • Eriarsti konsultatsiooni vajaduse otsustab ja saatekirja kirjutab perearst. Saatekirja saamiseks on vajalik tulla arsti visiidile.

 • llma perearsti saatekirjata saab pöörduda: naistearstile, naha- ja suguhaigustearstile, silmaarstile, tuberkuloosiarstile, hambaarstile, psühhiaatrile ja tõeliselt erakorralise probleemi korral erakorralise meditsiini osakonda.

 • Saatekirju ei väljastata patsiendi nõudmisel või tagantjärele.

 • Kui olete end registreerinud eriarsti vastuvõtule perearstiga nõu pidamata, tuleb Teil teenuse eest ise tasuda ning perearstil on õigus saatekirja väljastamisest keelduda.

Koduvisiit

 • Kuna koduvisiidil on diagnostikavõimalused väga piiratud, tehakse koduvisiite vaid eelneval kokkuleppel raske liikumispuudega patsientide juurde. Koduvisiidi vajaduse otsustab perearst.

 • Koduvisiit on tasuline teenus. Koduvisiidi soovist saab teada anda helistades kl 8-11 pereõele või registratuuri.

Tervisetõendite väljastamine

 • Mootorsõiduki juhi tervisetõendi tegemisel on eelnevalt vaja täita ja digitaalselt allkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Seejärel registreerida aeg pereõe vastuvõtule ja kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tõendi väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale isikule. Tõend on tasuline (vt. hinnakiri) ja väljastatakse digitaalselt.

 • Relvaloa tervisetõendi tegemisel on samuti vajalik pereõe vastuvõtule registreerumine. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui Te neid kasutate. Kõik esmakordselt relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud peavad käima psühhiaatri konsultatsioonil. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie perearstikeskuse nimistusse kuuluvale isikule. Tõend on tasuline (vt. hinnakiri).

 • Kooli puudumistõendeid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

 • Laagritõendeid (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) perearstid ei väljasta. Vastavalt sotsiaalministri määrusele Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama.

 • Tõendeid jalgpalli mängivatele lastele perearstikeskus ei väljastata. Soovi korral võib välja trükkida Eesti Jalgpalli Liidu infokirja spordiklubidele.

 • Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised (vt. hinnakiri).

Perearstide ja pereõdede töökorraldusest

 • Perearsti vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas (5 tööpäeval nädalas vähemalt 4 tundi päevas, kusjuures vähemalt 1 vastuvõtt nädalas toimub õhtusel ajal – kuni kella 18.00), millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ettenähtud tegevusteks.

 • Pereõe iseseisev vastuvõtuaeg on vähemalt 20 tundi nädalas, millele lisandub aeg muudeks tööjuhendis ettenähtud tegevusteks.

 • Vastuvõtuajad peavad olema igal tööpäeval ajavahemikus 8-18.

 • Perearsti tegevuskoht peab olema avatud ja patsientide vastuvõtule registreerumine tagatud tööpäeviti vähemalt 8 tundi päevas.

 • Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.

 • Teave perearsti tegevuskoha lahtioleku- ja vastuvõtuaegade kohta ning andmed sidevahendite (telefon, e-posti aadress) kohta peavad olema nähtaval kohal perearsti tegevuskohas ja veebilehel selle olemasolul.

 • Perearst peab teavitama inimesi, kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi või meditsiinilise nõu saamiseks väljaspool tema vastuvõtu aega.

 • Perearst korraldab oma ajutise äraoleku ajal enda asendamise teise perearsti poolt.

Perearsti ja pereõe töökorraldusest saab täpsemalt lugeda Perearsti ja temaga koos töötavate tervishoiutöötajate tööjuhendist.

Töövõime hindamine ja/või puude taotlemine

 • Töövõime hindamiseks ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis täita ekspertiisitaotluse blankett. Blanketti on võimalik arvutist välja printida ja postiga saata. Samuti võib blanketi saada raamatukese kujul Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest (Pärnu, Lai 14) või Pärnumaa Töötukassast (Pärnu, Hommiku 1). Vajadusel abistavad taotluse täitmisel Sotsiaalkindlustusameti ja Töötukassa klienditeenindajad.

 • Eelnevalt oluline käia perearsti vastuvõtul, et arst saaks kirja panna patsiendi tähtsamad kaebused ja teha objektiivse läbivaatuse.

 • Pärast seda, kui perearst on omalt poolt dokumendid Sotsiaalkindlustusametisse saatnud, vaadatakse seal läbi nii patsiendi kui perearsti (ja haiglaarsti(de)) täidetud dokumendid.

 • Otsus püsiva töövõimetuse ja/või puude astme määramise kohta tuleb patsiendile kirjalikult postiga ning perearstile kirjalikult või digitaalselt.